• 6. juli 2020

Indhold

Landsmøde 2005

Landsmøde 2005, Fredericia Idrætscenter
Referat v. Jens B Kristensen

1. Valg af dirigent.

Jørgen Korsgaard blev valgt til dirigent, og konsta-terede at mødet var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Per Grunnet har skrevet en udførlig beretning, som vil blive tilgængelig andetsteds, så dette er kun et resume af de vigtigste punkter.
Organisatorisk kører vi på et minimumsniveau, idet de løbende forretninger naturligvis bliver passet, men ikke meget mere. Dog har året budt på nye initiativer fra især Ole Vestergaard, som har startet Vejle Fritflyvningsklub, og sammen med Lars Buch Jensen taget initiativ til Vinter-Cup.
DMF er rammen for udgivelsen af Modelflyve Nyt, som udkommer med varierende mængde af fritflyvningsstof. RC-Unionen har bebudet at de vil komme med et forslag til nye vedtægter for DMF, men det er ikke sket endnu.
Konkurrenceaktiviteten i Danmark har, især øst for Storebælt, været beskeden i år. 10-startskonkurrencen blev aflyst, mens DM havde pænt deltagerantal på trods af flytningen. Internationalt har der været dansk deltagelse i VM, hvor vores deltagere klarede sig godt, og en del World Cup konkurrencer. Jes Nyhegn ligger for øjeblikket til en god placering i World Cup.
Problemet er flyvepladser. Den nedlagte FSN Værløse kan vi næppe få adgang til. Kan problemet løses ved at køre omkring og finde egnede, åbne områder?
Per mener at vi bør tilstræbe et generationsskifte i Unionen inden for 5, højst 10 år hvis vi ikke skal sygne hen.
Derefter var beretningen til debat. Vil det være tilstrækkeligt at udsende FF-Nyt elektronisk og ikke med posten? Skal vi forsøge at stable et online forum på benene? Diskussionen mundede ud i at Per påtog sig at organisere en email-nyhedsservice, så må vi se hvad det fører med sig.
Angående flyvepladser, så er der, ud over Skjern Enge både Kongenshus hede og Hjelm hede i Midtjylland, og der kan af og til flyves på Randbøl hede. Beldringe flyveplads ved Odense blev nævnt som en mulighed, som kunne undersøges.

3. Regnskabet
Karsten Kongstad forelagde på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab. VM-fonden har et lille underskud på grund af en kursregulering, men Unionens økonomi er særdeles god.

4. Forslag fra bestyrelsen
Der var ikke fremsat forslag til beslutning.

5. Forslag vedr. FAI
Der var ikke fremsat forslag til beslutning. Henning Nyhegn bad om en tilkendegivelse af, hvordan vi vil stille os hvis Danmark fra anden side bliver opfordret til at stille forslag på CIAM-mødet om at afskaffe 20-sekundersreglen. Forsamlingen var positivt indstillet, men det bliver bestyrelsen som skal tage endelig stilling til en evt. henvendelse.

6. Forslag fra medlemmer
Der var indsendt forslag fra Ole Vestergaard, Karsten Kongstad og Per Grunnet. Forslagene fremgår af den udsendte dagsorden.
1. Ole foreslog at vi opstiller nogle emner/temaer som vi gerne vil have folk til at skrive om i bladene. Forslaget blev diskuteret, men der blev ikke taget nogen beslutninger.
2. Det blev vedtaget at igangsætte et nyt puljeindkøb af sendere/modtagere til termiksøgning med støtte fra FF-Unionen. Til hver sender eller modtager ydes 1/3 tilskud, dog max. 1 modtager og 3 sendere pr. medlem. Der afsættes en samlet ramme på 15000 kr. til formålet. Jørgen Korsgaard organiserer indsamling af ønsker & sender bestilling til Pim Ruiter ligesom for et par år siden. Dog bliver der ingen begrænsninger på, hvem som kan få glæde af ordningen.
3. Oles tredje forslag drejede sig om flyveplads-problemet, som allerede var blevet diskuteret under beretningen. Oles konkrete forslag (se den udsendte dagsorden) blev ikke vedtaget.
4. I stedet vedtog vi Karstens beslægtede forslag om støtte til broafgifter ved kørsel over Storebælt og Øresund. Den præcise formulering blev: Til deltagere i Jyllandsslaget, 10-start og Nordic Cup gives et tilskud på 200 kr. pr. bro pr. mand (det er en forudsætning at man faktisk deltager, dvs opnår et konkurrenceresultat).
5. Som følge af nogle uenigheder og misfor-ståelser i kølvandet på udtagelsen af landshold til VM 2005 i Argentina havde Per fremsat et forslag, som i sin fulde ordlyd fremgår af den udsendte dagsorden, om at vinderen af DM får tilbudt en landsholdsplads før resten af holdet udtages. For forslaget stemte 1, imod 12, mens 6 undlod at stemme. Forslaget blev således forkastet.
Debatten under dette punkt, forud for afstemningen, var lang og delvis følelsesladet (dog inden for rimelig-hedens grænser) - det følgende er et forsøg på at opsamle hovedpunkter:
Jes Nyhegn følte sig forurettet over forslagets første afsnit - mente Per virkelig at udtagelsessystemet begunstiger en sluttet kreds i Unionen? Per forklarede, at det ikke var hans mening, men at han som formand må tage det alvorligt, når den slags frustrationer findes blandt medlemmerne.
Ole Vestergaard bemærkede at vi kunne overveje at gå over til et system, hvor tre bestemte konkurrencer bruges som grundlag for udtagelsen. Tom Oxager gennemgik hvordan udtagelseskomiteen arbejder, og fremhævede at vi ikke besætter ledige pladser efter 'først til mølle - princippet'.
Karsten mente at en del af sidste års problemer kunne have været undgået, hvis udtagelseskomiteen havde informeret bedre om baggrunden for sine beslutninger.

7. Budget
Karsten Kongstad fremlagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2005-2006. Der blev foreslået uændrede kontingenter.
Udgifterne vedtaget under punkt 6 blev indarbejdet. Det betyder, at der næste år bliver et planlagt underskud på godt 20000 kr, men det har vi råd til.
Desuden fik bestyrelsen lov til at indkøbe et eksemplar af en begynder-F1A-model for at vurdere dens egnethed for talentfulde, unge fritflyvere.
Budgetforslaget blev herefter vedtaget.

8. Konkurrencekalenderen
Ole forelagde distriktsledernes udkast til kalender, som gøres færdig, når den internationale kalender foreligger.
Angående Nordic Cup: Malmø-klubben vil ikke gentage Scania Cup næste år, men det lader til at svenskerne alligevel gennemfører en World Cup i Rinkaby, blot under et andet navn. Vi håber derfor på at der også 2006 kan arrangeres Nordic Cup efter den kendte model.
Steen Agner spurgte, om vi igen i år vil samarbejde med 'Oldtimerne' om fælles DM, det vil vi gerne.
Ole spurgte om der var interesse for at arrangere indendørs DM i Vejle søndag 19. februar.

9. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen blev valgt således: Per Grunnet, Hugo Ernst, Thomas Røjgaard, Jens B. Kristensen og Jørgen Korsgaard. Distrikt Øst har fået ny distriktsleder, nemlig Henning Nyhegn, i vest fortsætter Ole Vestergaard, de indtræder automatisk som medlemmer af bestyrelsen.
Karsten Kongstad takkede hermed af som besty-relsesmedlem. Karsten har styret økonomien i lange tider, men er nu afløst på posten af Thomas Røjgaard.

10. Valg af udtagelseskomite
Udtagelseskomiteen blev genvalgt: Peter Buchwald, Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen, Bo Nyhegn, Tom Oxager, Frank Dahlin.

11. Valg af 2 revisorer
Lars Buch Jensen blev genvalgt, som ny revisor valgtes Rasmus Ernst.

12. Eventuelt
Tom spurgte, hvorfor fastsættelse af kalenderen står før valg af distriktsledere på landmødedagsordenen. Det er fordi det er de siddende distriktsledere, som forventes at have forberedt dette punkt på dagsordenen (sådan som det skete).
Henning oplyste om priser for udstyr til opsendelse af små heliumballoner. De er smarte for en konkurrenceleder, som skal vurdere vindretning og - styrke.

13. Fastsættelse af dato for næste års landsmøde
Næste landsmøde afholdes 12-11-2006 i Ringsted.

Konstituerende møde i bestyrelsen, 13-11-05
Umiddelbart efter landsmødet blev bestyrelsen konstitueret således:
Formand: Per Grunnet, næstformand Hugo Ernst, økonomimedlem Thomas Røjgaard. Disse tre udgør forretningsudvalget. Øvrige arbejdsopgaver er uændrede: Jørgen Korsgaard tager sig af materialesalg, Jens B. Kristensen er webmaster og redigerer Fritflyvnings-nyt. Desuden er distriktslederne medlemmer af bestyrelsen