• 9. juli 2020

Generalforsamling 2009

Dato: Søndag d. 1. marts 2009
Sted: ikke angivet
Mødetype: Generalforsamling

Referat fra første landsmøde for Linestyrings interesserede i Modelflyvning Danmark.
Søndag d. 1. marts 2009 kl. 12.00 hos Pingvinen i Borup.

stiftgeneral

Referent: Jesper Buth Rasmussen
Fremmødte: Ole Bjerager, Michael Frandsen, Jesper Buth, Monica Frandsen, André Berthelsen, Christian Pedersen, Anders Kudsk, Jørgen Olsen, Henning Forbech, Bjarne Schou, Joaquim Schou, Ulla Hune, Niels Lyhne.


Note:
MDK = Modelflyvning Danmark
LG = Linestyringsgruppen i MDK

Referat:

0. Velkomst ved Ole Bjerager

1. Valg af mødeleder

a. Jesper Buth

2. Orientering fra Ulla om afslutning af CLUnionens regnskab.

a. Året 2009 havde underskud, pga. at Aviator betaler tidligt, så de er alt med på forrige års regnskab og så er der givet VM-tilskud.

b. Formue ca.58.000

c. ModelflyvningDanmark skal have ca. 25.000 ved fusioneringen.

d. Restformuen fordeles som besluttet af linestyringsunionens bestyrelse.

3. Orientering om status for Modelflyvning Danmark ved Ole.

a. Henviste til Allan Felds beretning i sidste Modelflyvenyt

b. Vi kan ikke direkte adgang til repræsentantskabet som menige medlemmer,

c. Klub eller interessegruppe har et antal pladser, efter deres medlemstal.

d. Et medlem skal vælge hvilken klub eller interessegruppe, der varetager hans interesser, det kaldes A-medlemskab. Øvrige klub- og interessegruppe- medlemsskaber registreres som B-medlemskab.

e. Ændringer mht. A- og B- medlemskab meddeles MDK's sekretariat. Dit tilhørsforhold står på MDK's medlemskort, som tilsendes fra MDK's sekretariat.

f. Ole rundsender liste over de personer og klubber der er givet videre til MDK's sekretariat.

g. MDK har bevilliget Linestyrings Eliteudvalget 12.000,- til EM støtte (VM 18.000) og 6.000,- i underskudsgaranti til World Cup (Limfjordsstævnet).

h. MDK betaler:


i. FAI-licenser til alle der har brug for det, de skal indsendes til MDK's sekretariat.
ii. startgebyr til World Cup stævner. Dokumentation på deltagelse og udgifter indsendes til LG's formand (Ole B.), efter stævnet, han sender dem videre til MDK's sekretariat.
iii. Der har været støtte til f.eks. mentaltræning.

i. Modelflyve bogen: et 5års rc-projekt, vi er nu indbudt til at udbygge med Svæve og Line-stof. Projektet er gået kold, mangler især billedmateriale. Repræsentantskabet beslutter om projektet skal fortsætte.

j. Modelflyvenyt køres af 3 ildsjæle

k. MDK's sekretariat stopper til sommer, Aril og Karen er en institution, der har kørt det i en menneskealder. Der er stillingsopslag oppe. Det vil betyde ændringer i hvordan ting gøres....det er under alle omstændigheder nyt for os.

l. Nyt logo er lidt i modvind, men bestyrelsen står bag.

m. Der arbejdes på optagelse i DIF, Dansk Idræts Forbund, antal er ok, det sportslige....hmm.

n. Kommentarer:


i. Ole skal søge info blandt alle os LG-medlemmer.
ii. DM-møde bør være opsamling af ideer og aktiviteter til næste år, så klubberne skal være lidt mere på forkant.
iii. LG-medlemmer skal nøje overveje, hvordan vi optimerer A- og B- medlemskab, så stemmer ikke spildes. F.eks. bør klubber med under 5 medlemmer flytte A-stemmen til LG.
iv. Hvis der opstår en ny klub, eller en vil skifte klub: det meddeles MDK's sekretariat.

4. Gennemgang, debat om forslag til vedtægt og godkendelse efter bearbejdning af den fremmødte forsamling.

a. Udkast debatteret og ændringsforslag noteret
b. Jesper renskriver, med Ole og Anders som kontrollanter.
c. Skal endeligt godkendes af MDK's bestyrelse.
d. Skal LG have eget regnskab og evt. eget kontingentbidrag, ikke nødvendigt, men er en mulighed.

5. Valg af ny bestyrelse og tillidshverv jf. besluttet vedtægt


a. Ole er forhåndsvalgt som Linestyrings eliteudvalgs-repræsentant i MDK og formand for LG.
b. Menige bestyrelsesmedlemmer???? udsat til dm, eller har jeg glemt nogle navne
c. Webmaster: Henning Forbech valgt
d. Regeludvalg: Jesper Buth valgt.

6. EM 2009, koordinator.


a. EM-koordinator: Anders Kudsk
b. Landshold: Henning, Bjarne, Anders
c. Teammanager: André Berthelsen
d. MDK får fremstillet jakker med logo til deltagerne.
e. Ole kontakter Aage, for evt. deltagelse i F2B.

7. Eventuelt


a. DM-arrangør skal huske at indregne udgifter til medaljer og gravering, da LG ikke har budget til den slags aktiviteter.
b. DM-arrangør skal indregne evt. udgifter til generalforsamling.
c. Forslag om at MDK fremstiller og betaler fælles medalje sæt til alle grene: Ole stiller det videre til relevante forum i MDK.
d. Hedeslag, dieselcombat i Herning genopstår, omkring Sankt. Hans, planen er træning lørdag, konkurrence søndag.
e. Vores hjemmeside skifter til den nye MDK hjemmeside snart. Henning er ved at lægge det mest nødvendige over. Vores gamle hjemmeside med data vil gemme sig i et hjørne, som historisk arkiv.
f. Flere kan være webmaster, eller få adgang til hjørner af hjemmesiden, f.eks. til regler og indbydelser.
g. ....og meget mere, som du kunne havde fået del i, hvis du havde været der, bl.a. blev der handlet grej og fløjet.

 

 

Arrangør/ansvarlig: ikke angivet