• 3. juli 2020

2005

Mødereferat fra møde den  21 jan. 06. Deltagere:

Kaj Henning Nielsen               F3C & F3N Helicopter

Rene D. Jørgensen                F3C & F3N Helicopter  (Ny styregruppeformand)

Jesper Jensen                       F3B & F3J Svæveflyverne  (2 meter)

Peer Hinrichsen                     F3A Kunstflyverne

Afbud på grund af vejr, Peter Beck og Bjarne Pedersen.

Desværre var Kim Sørensen fra jet blevet slettet i min mail- udsendelsesliste til Eliteudvalget, så derfor var han ikke med, undskyld fejlen, som jeg først opdagede efter mødet.

 

Dagsorden:

1.      Gennemgang dagsorden

2.      Gruppernes resume 2005

3.      Økonomi 2005

4.      Budget 2007

5.      Stævnekalender 2006 

6.      Valg af årets pilot 2005

7.      Eventuelt

Ad. 1. dagsorden gennemgået og godkendt.

Ad. 2. gruppernes resume for 2005.

F3C & F3N Helicopterne er p.t. ikke særligt aktive på konkurrencesiden, men har dog deltaget ved VM i 2005, og opnåede en placering som nr. 33 og 54 af 76 deltagere

F3J & F3B har i årets løb deltaget i en del konkurrencer, og opnåede at fostre en nordisk mester i F3B, godt gået.

F3A deltog  bl. I nordisk landskamp, hvor de fik en nordisk mester i Nordic, men ikke særlig gode resultater i F3A.

F3A deltog ligeledes ved EM med fuldt hold, og klarede sig efter omstændighederne hæderligt med placeringer som nr.

Resultaterne for el kendes ikke, og så vidt vides, har der ikke været nogen form for konkurrence i jet.

Skala er nu kommet godt i gang, men vil foreløbig blive ved med at arbejde med Danskala, til man igen er sikker på at kunne være med i FAI klassen F4C.

Ad.3. økonomi 2005.

Eliteudvalget havde for året 2005 et budget på kr. 150.000,00, heraf har vi i 2005 brugt kr. 142.000,00 altså sparet kr. 8.000,00.

For 2006, har vi et budget på kr. 180.000,00, lad os håbe, at det går lige så godt op som 2005.

Ad. 4 budget for 2007.

Alle grupper på nær naturligvis jet havde til mødet medtaget eller sendt budget til 2007, og dette ser således ud:

1.      F3C & F3N            helicopter                             Kr    26.000,00

2.      F3J & F3B              svæveflyverne       53.500,00

3.      F3A                         kunstflyverne        52.000,00

4.      F5B & F5F             elflyverne                                    49.600,00

5.      F4C                         skala                                          15.000,00

6.      Jet                           jetmodeller                                 15.000,00

7.      Eliteudvalget møder m.v.                                            10.000,00

Samlet budget for eliteudvalget 2007                    Kr.  221.100,00

Dette er det største budget nogen sinde, og der vil blive arbejder hårdt på, at det ikke nedskæres, skulle dette alligevel ske, nedsættes grupperne ens % vis.

Under behandlingen af budget, var der bred enighed blandt de tilstedeværende om, at tilskud til konkurrencer skulle gives med et fast beløb pr. hold bestående af 4 mand pr. hold.

Ligeledes blev det drøftet, at man skulle prøve at finde alternative flyruter/selskaber for at få billigere flybilletter når man skulle oversøisk.

Ad. 5. stævnekalender 2006. 

Alle havde stort set deres stævnekalender klar, men HJK opfordrede til, at grupperne nu selv tilmeldte deres stævner på hjemmesiden i MFN.

Ad. 6 valg af årets pilot 2005.

Der var her enighed om, at årets pilot 2005 skulle være Peter Mikkelsen fra F3B, Peter Bech sørger for at Claus Tønnesen for afleveret pokalen fra 2005, således, at vi kan få navn i.

Ad. 7. eventuelt.

Sportslicenser skal søges hos Karen, der så registrerer hvor mange licenser der er udstedt i løbet af året, dette til brug for KDA i efteråret.

Karen skal så bedes om, at sende skema med hvem der er reg. Med licens til hver gruppe i efteråret.

Når der afholdes Nordisk Landskamp i Danmark, skal udgifter hertil kunne medtages på gruppernes budget.

Model Flyve Nyt skal være bedre til at udsende de indsendte referater fra internationale konkurrencer.

Grupperne skal gøre et større arbejde med hensyn til at gøre sig synlige i Model Flyve Nyt, og hertil skal der bruges så mange aktuelle billeder som muligt, og helst digitalt.

Hans Jørgen tager den sag og i Unionens bestyrelse.

Vi mangler stadig at få registreret det materiel der er betalt af Unionen, få det NU gjort.

 

Tak for et godt op positivt møde.

 

Hans Jørgen

Formand

Eliteudvalget