• 5. april 2020

Aftalegrundlag med Trafikstyrelsen

Om flyvning med modeller, der vejer over 7 kg.

1. Modelfly der vejer mere end 7Kg i startklar tilstand samt alle modelfly der drives med gasturbine (jet-turbine) uanset startvægt, betegnes som 'stormodeller'.

I henhold til Modelflyvning Danmarks vedtagelser kræves en særlig tilladelse at flyve med stormodeller.

2. Modelflyvning Danmark har til det formål et korps af autoriserede stormodelkontrollanter. Stormodelkontrollantens autorisation fremgår af kontrollantens medlemskort.

For at opnå tilladelse til at flyve med en stormodel, skal du i kontakt med en kontrollant.

Godkendelsesproceduren består af to aktiviteter:
a. teknisk syning af model
b. aflæggelse af flyveprøve

Ad. a. modellen synes af kontrollanten, der vurderer om konstruktionen er tilstrækkeligt dimensioneret og forsvarligt udført. Syningen omfatter også det benyttede radioanlæg, som skal være egnet til modeltypen og som skal være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Modelflyvning Danmark bestemmer hvilke blandt de lovlige radiostyringsfrekvenser der også er godkendt til styring af stormodeller. De godkendte frekvenser er 35MHz samt 2,4GHz.

Ad. b. modellen skal under prøven gennemflyve en række manøvre, som anvises af kontrollanten og som skal være typiske for flytype og modeltype. Under prøvet skal modellen belastes tilstrækkeligt hårdt til at modellens styrke og luftdygtighed kan vurderes. Piloten skal bevise sin evne til at kunne håndtere flymodellen på betryggende vis såvel på jorden som i luften.

Det udelukkende ejer/brugers ansvar at modellen samt tilhørende udstyr ér og forbliver i en forsvarlig stand.

3. Piloten skal i forvejen have erhvervet det til modeltypen relevante færdighedscertifikat (a, h, s, m) til radiostyret modelfly.

4. Der findes stormodelkontrollanter for følgende modeltyper:

A. vingede motormodeller
S. svævemodeller
H. helikoptere
M. multirotor
J. jetturbinedrevne modeller

En kontrollant kan kun godkende modeller og piloter til den modelgruppe han er autoriseret til.

5. Stormodelkontrollanter refererer direkte til Modelflyvning Danmarks Flysikkerhedsudvalg. Nye stormodelkontrollanter skal være kontrollanter for det relevante færdighedscertifikat og skal desuden indstilles af deres modelflyveklubs bestyrelse til hvervet som stormodelkontrollant for at kunne autoriseres af Modelflyvning Danmark.

En autoriseret kontrollant skal være indstillet på at kontrollere stormodeller og piloter fra andre modelflyveklubber end sin egen.

6. Jf MDKs vedtagelser må stormodeller kun flyves fra modelflyvepladser, der af MDKs Flysikkerhedsudvalg er godkendt til brug for stormodeller. Flyvepladsens stormodelgodkendelse fremgår af Flyvepladsoversigten, som findes her på Modelflyvning Danmarks hjemmeside.

Flyvning med stormodeller kan desuden foregå fra offentlige flyvepladser og fra lufthavne, når den stedlige lufthavnschef har opnået tilladelse hertil ved ansøgning til Trafikstyrelsen.

Private flyvepladser skal godkendes af Flysikkerhedsudvalget til flyvning med stormodeller på samme vis som modelflyvepladser.

7. Ansvarsforsikring er lovpligtig ved flyvning med modeller med en startvægt over 250g. Dækningskravet fremgår Dronebekendtgørelsen. Forsikringen er kun gyldig når flyvningen foregår i overensstemmelse med luftfartsloven og evt. anden relevant lovgivning. Det er desuden en forudsætning at piloten er medlem af Modelflyvning Danmark og ikke er i restance.

8. Som bevis på stormodellens godkendelse, udsteder Modelflyvning Danmark et plastickort der skal fastmonteres i modellen. I tilfælde af at modellen godkendes sammen med sin ejer, udstedet stormodelcertifikat til ejeren, hvis ejeren ikke i forvejen er godkendt som stormodelpilot i den pågældende modelklasse.

9. Hvis en pilot anskaffer flere stormodeller, skal disse hver især godkendes af en kontrollant og der skal aflægges de nævnte prøver.

10. En godkendt stormodel må i forhold til regelsættet flyves af enhver stormodelpilot med certifikat i samme modelklasse.
Ejeren af en stormodel må give prøveture til en ikke stormodelgodkendt pilot under forudsætning af at prøvepiloten har færdighedscertifikat til den pågældende modelklasse og forudsat at der benyttes et såkaldt lærer/elev anlæg, hvor modellens ejer eller en stormodelkontrollant til modelklassen til enhver tid kan overtage kontrol med modellen.

11. Hvis der foretages konstruktive ændringer eller større reparationer på en godkendt stormodel, skal den godkendes på ny af en stormodelkontrollant. Stormodellen skal desuden godkendes på ny ved ejerskifte. 

12. En stormodelkontrollant kan til enhver tid fremsætte motiveret krav om at få en allerede godkendt model fremstillet til ny syning. Fra det tidspunkt kravet er meddelt og indtil modellen igen godkendes, må den ikke benyttes.

13. I de fleste lande findes mere eller mindre lignende regler for stormodeller, ligesom der også mange steder i udlandet er forsikringspligt. Det er nødvendigt, at sætte sig ind i det pågældende lands regler, før flyvning med en stormodel i udlandet.

Modelflyvning Danmarks ansvarsforsikring dækker i det meste af Europa. Se dækningen i detaljer her

14. Modelflyvning Danmark har over for Trafikstyrelsen påtaget sig ansvaret for, at reglerne for flyvning med stormodeller overholdes af foreningens medlemmer. Ud over de strafferetslige konsekvenser fra myndighedernes side kan manglende overholdelse af regler og lovgivning medføre inddragelse af allerede udstedte tilladelser. I grove tilfælde kan der yderligere blive tale om karantæne eller endog ophævelse af medlemskabet.