• 4. april 2020

Sikkerhedbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser

Et radiostyret modelfly som er ude af kontrol eller som flyves uforsvarligt, repræsenterer et alvorligt faremoment for både liv og ejendele.
Derfor er det nødvendigt at have regler der begrænser risikoen.

Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis der skulle indtræffe en ulykke. Nordisk Modelflyveråd anbefaler derfor nedenstående sikkerhedsbestemmelser. Reglerne skal ikke være en hindring, men retningslinjer for en ansvarsbevidst udøvelse af radiostyringssporten.

A Udsæt aldrig nogen for fare ved uforsvarlig flyvning. Flyvning over tilskuere må ikke finde sted.

B Flyv ikke i nærheden af tilskuere, hvis du er uerfaren eller har en uprøvet model.

C Du skal have en gyldig og tilstrækkelig ansvarsforsikring (red.: Medlemskab af MDK)

E Vælg en flyveplads i betryggende af stand fra mennesker og bebyggelser. Der bør være mindst 300x100m frit område og mindst 50 meter fra startsted til tilskuere. Der skal være mindst 150m til bymæssig bebyggelse samt større offentlig vej (vej med rutenummer) 

F Maksimal flyvehøjde er 100m meter, hvis ikke du har særlig tilladelse til at flyve højere.

G Lav følgende check før hver flyvning:
   - Vær sikker på at frekvensen er fri før senderen slås til (gælder ikke 2.4GHz)
   - Prøv alle rorfunktioner med og uden motoren i gang.
   - Træk senderantennen helt ud hvis senderen har teleskopantenne.
   - Tjek at der er fri på startbane og i luftrum inden du går i luften.

H Flyv aldrig over eller imod tilskuere. Ved mindste tegn på fejl skal gassen tages fra, og flyet skal bringes til landing eller om nødvendigt styres i jorden aht. sikkerheden.

J Ved enhver form for organiseret flyvning skal der udpeges en leder, som er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne bliver fulgt. Han har myndighed til at nægte start for modeller, som han anser for at være i uforsvarlig stand, og for piloter som han anser for utilstrækkeligt øvede.

K Ved konkurrencer og stævner skal evt. regler for senderdeponering overholdes.

L For at beskytte tilskuere ved konkurrencer, skal der fastlægges en sikkerhedslinie. Enhver overflyvning af denne linie straffes iht gældende konkurrenceregler.

Tilføjet december 2009:
M. Trafikstyrelsens anbefalinger om flyvning med FPV-modeller skal overholdes. Dvs. det kræver 2 modelflyvepiloter at gennemføre en FPV-flyvning. Piloten som fører flyet via det billede han modtager fra flyets indbyggede kamera, skal aktivt assisteres af en sekundant (spotter), som hele tiden og uden brug af hjælpemidler skal kunne se modellen så klart at han kan overtage styringen og bringe modellen sikkert til landing.